Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

I forbindelse med fremtidig by- og arealutnytting, bør man tilstrebe at gjennomfartsårer blir lagt utenom bykjerner. Dette for å bedre miljø og redusere kjøre tid over lengre strekninger.

INP er opptatt av å stoppe trenden med reduksjon av småbedrifter i større bykjerner. Det må tilrettelegges for korttidsparkering for å øke tilgjengeligheten og omsetningen til et spekter av næringer i bykjernene. Det er i dag stor utbredelse av større kjøpesenter som er plassert utenfor sentrumsnære områder som øker biltrafikken ut og inn av byene.

INP ønsker pendlerparkering i utkanten av bykjernene som er synkronisert og tilrettelagt for overgang til gratis  transport  med buss eller bane Dette vil ha positiv betydning for bymiljøet på flere måter.

I alle bykjerner bør det være et minimum av «grønne lunger», for å kunne tilby rekreasjonsplasser for innbyggere, i tilknytting til disse bør det også etableres lekeplasser og eventuellt mindre aktivitetsplasser.