Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

Dagens arealplaner dreier i retning fortettning og tillater stadig høyere bygg også i små byer og tettsteder. Trenden med sentralisering av innbyggere og aktiviteter har både positive og negative sider og krever at plan og bygningsetatene gjør gode konsekvensanalyser både for tettstedene og de omliggende distrikter. Dette må planlegges i et lengre perspektiv med tanke på å ha tilfredsstillende beredskap, alternativ energiforsyning, infrastruktur, næringsgrunnlag og pålagte offentlige tjenester.

Det er viktig at alle tette bosetninger også skal kunne ha «grønne lommer» i umiddelbar nærhet.

INP ønsker at det skal være mulig for etablering av formålstjenlige boenheter på landbrukseiendommer som er i drift, for at fremtidens generasjoner skal tilknyttes den daglige driften. INP ønsker å se på regelverket som berører disse sakene i lys av ønsket distriktspolitikk.

INP ønsker å gjenreise sosial boligbygging via boligbyggelagene. Vi ser en økende tendens til at boligbyggelagene blir omdannet til mer rene entreprenørselskaper som bygger fortrinnsvis boliger for de bedre stilte med boligpriser som ikke er beregnet på førstegangsetablerere, unge eller middelklassen.

INP ønsker også å øke bygningsmyndighetenes kontrollkapasitet betydelig og sette fokuset på utførelseskvalitet og de grunnleggende byggetekniske krav. Det bygges i dag med høy fremdrift og kravet til utførelse i forbindelse med tetting, lufting og brann, kan fort få store konsekvenser både for beboere og utbyggere. Det må være et minstekrav at ansvarlige utførende kan lese instrukser og tegninger på en god måte og kunne dokumenter utførelsen av de kritiske bygningstekniske områdene.