Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

D4 Kultur, frivillighet og idrett

INP ønsker å medvirke til at hele befolkningen gis et rikt og mangfoldig kulturliv med mulighet for kvalitetsutvikling innenfor de ulike interesseområder. Det er derfor viktig at vi tilfører distriktene midler til kulturelle aktiviteter, og at man reviderer ordningen med dagens statlige kunstnere på statlig stipend.

Norsk kulturråd gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Kulturrådet er en pådriver for nye kunst og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. INP ønsker større overføringer til kulturrådet slik at det blir enklere for enkeltpersoner og foreninger å få tilskudd til utvikling av eksisterende prosjekter og til nytenkning. Samtidig ønsker vi en endring i de statelige stipendene, slik at man hvert 5. år skal gjennomgå revisjon av hvordan stipendiaten har utviklet seg inntektsmessig, og således kan få opplysninger om behov for fortsatt stipendtildeling. Dette for å øke variasjonen og forenkle tilførsel av studie/utviklingsmuligheter for fremtidige og nye kultur- og kunstutøvere.

INP vil jobbe for at alle typer kultur i kommunene behandles likt. Slik det er nå er det stor forskjellsbehandling mellom såkalt «finkultur» som får bred mediedekning, og annen kultur som engasjerer svært bredt, men er mindre synlig. Et eksempel kan være teater kontra korps. INP vil jobbe for at arrangører av idretts- og kulturarrangement ikke skal betale skatt og avgift for frivillige tjenester. Norsk idrett er helt avhengig av frivilligheten på lik linje med andre frivillige organisasjoner. Den statlige støtten til disse organisasjonene skal revideres, da man ved tidligere statsbudsjetts vedtak har redusert kraftig i tilførsel av midler.

INP vil arbeide for at alle mennesker – barn, unge og voksne – gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov. INP vil jobbe for at voksenidretten og da spesielt bedriftsidretten får bedre vilkår. Slik det er nå prioriteres ikke denne gruppen.

Sykefraværet belaster bedriftene og staten med milliarder av kroner hvert år, og en stor og økende del av dette kan tilskrives for lite fysisk aktivitet. INP vil støtte alle tiltak som har som formål å redusere sykefraværet. INP vil støtte Norges bedriftsidrettsforbund – medlem av Norges idrettsforbund, som tilrettelegger aktiviteter for voksne og som har ansatte i norske bedrifter som sitt hovedsatsningsområde. Slik det er i dag er budsjettene altfor stramme. Fysisk aktivitet skaper bedre helse; psykisk og fysisk. INP ønsker å forebygge sykdom i mye større grad enn det som gjøres i dag. Dette kan gjøres ved å gi midler til forebygging istedenfor slik det blir gjort i dag til behandling. I dag brukes det enorme summer til behandling av lidelser knyttet til dette. En større økt satsning på dette området vil i tillegg gi bedre livskvalitet til den enkelte da sykdom kan unngås.