Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

D3 Likestilling og LHB+

INP tar det som en selvfølgelighet at likestilling er en helt naturlig del av samfunnet. 

INP vil selvsagt jobbe for ytterligere likestilling der holdningene fortsatt mangler. Menn og kvinner er og skal fortsatt være likestilt i det norske samfunnet men det er slik at kvinner og menn tjener ulikt i sammenlignbare jobber. Ikke rent sjeldent ser vi at når menn etterfølges av kvinner i stillinger medfører dette nedgang i lønn og stillingens status i form av spissede oppgaver i stillingens hjemmel. Dette vil vi INP jobbe aktivt for å utjevne. Likestilling handler om mer enn bare lønn. Vi ser at kvinner oftere er såkalt «dobbeltarbeidende», idet de tar på seg ansvaret for hjemmet i tillegg til å være en et slags «sysselmann» for barna, oppdragelsen og deres aktiviteter. Dette er holdninger vi ønsker menn skal ta mer innover seg og ta en mer ledende rolle i forhold til.

Vi er imot at menn og kvinner skal kvoteres inn eller at kjønn skal være kvalifiserende for å kunne bekle en stilling. Helt unntaksvis kan det imidlertid være nødvendig å ta hensyn til kjønn ved ellers like kvalifikasjoner. INP mener det ikke er en kvalifikasjon i seg selv hvilket kjønn du er, men hvilke egenskaper, formell kompetanse og erfaring den enkelte har tilegnet seg. Det skal hele veien være kvalifikasjoner som skal være tellende. Vi ser at i svært få tilfeller kan det være ønskelig med en mann eller kvinne, men det er først etter at kvalifikasjoner har vært vurdert og at kvinne og mann ellers stiller likt. INP ser at det er like diskriminerende for kvinner å bli foretrukket fordi hun er kvinne som å bli vraket fordi hun ikke er mann, det samme gjelder visa versa for menn.

Seksuell legning er opp til den enkelte å utøve innenfor lovens rammer og dette skal det være fritt opp til den enkelte å avgjøre. Vi er sterkt imot religiøse strømninger som ønsker å helbrede seksuell legning. INP mener den slags holdninger er diskriminerende og bør straffeforfølges på lik linje med rasisme og utøvere skal i tillegg dømmes i skjerpende retning etter kvakksalveriloven.

INP vil støtte aktivt opp kampen LHB+ fører for å bli likestilte. Vi mener det ikke finnes genetiske forskjeller mellom heterofile og LHB+ som mennesker og deres følelsesliv. LHB+ er like gode foreldre, like glade i sine, barn og venner som andre. Det som kan skille oss er måten å utøve seksuell interaksjon med hverandre, hvem vi forelsker oss i og ønsker å kurtisere. INP har ikke til hensikt å bry seg med hva voksne mennesker, heterofile eller ikke, har av seksuelle aktiviteter i deres egen private sfære og anser på dette som en svært privat sak det offentlige ikke har noe med. Å diskriminere eller forskjellsbehandle noen i Norge pga. seksuell legning vil vi jobbe sterkt for å avskaffe, gjerne sammen med egnede organisasjoner.

Forrige D2 Religion og livssyn
Neste D4 Kultur, frivillighet og idrett