Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

C1 Velferdssamfunnet: Stønader, statlige ytelser og pensjoner

Alderspensjonister og eldre arbeidstakere

NAV har ansvar for å tilby kvalifiserte tjenester til brukerne med kompetent rådgivning. INP ønsker å reorganisere NAV ved å dele etaten inn i fire hovedområder.

 1. Alderspensjon:
  • Administrasjon av alderspensjoner legges inn i en egen avdeling i NAV. Denne kan sitte omtrent hvor som helst i landet og er egnet til plassering utenfor Oslo/Viken. Alderspensjon er ca. 50% av hele budsjettet til Arbeids- og Sosialdepartementet. Administrasjonen av alderspensjon er imidlertid mindre arbeidskrevende enn de andre oppgave NAV behandler. Saksbehandling og vedlikehold er relativt automatiske prosesser.
 2. Arbeid
  • TBD
 3. Trygdeytelser
  • TBD
 4. Sosiale tjenester
  • TBD

INP har den ytterste respekt for de som har bygd det norske velferdssamfunnet til et av de beste landene i verden. INP vil derfor jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene. God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge. Dessverre er det ikke slik. Politikerne sier folk må stå lengre i jobb. Det er fordi man frykter at eldrebølgen skal koste for mye.bDet er lett å se et forenklet økonomisk, populistisk argument for dette. Hvis man jobber, trenger man ikke pensjon. Derved sparer man penger. Denne retorikken er uverdig.

INP mener alderspensjonister og eldre arbeidstakere skal ha seg frabedt å bli redusert til utgiftsposter og bli karakterisert som byrder i samfunnet av politiske «broilere» som tjener 4-5 ganger det en pensjonist mottar fra Folketrygden.

INP vil kreve at:

 • Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen blir rettet opp umiddelbart. Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.
 • Generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant. Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode.
 • En mye sterkere likestillingslov mot diskriminering p.g.a. alder bør utredes. Dagens lov er alt for svak og har ingen reell effekt. Det er pinlig når bl.a. NRK rapporterer at de som rekrutterer til ledige stillinger automatisk legger bort søknader fra de over 50-55. Denne dårlig skjulte, ulovlige praksisen medfører ingen sanksjoner for de som bryter loven.

INP forventer at det skal være en automatisk regulering av statlige stønader; pensjoner, trygder og sosiale ytelser, etter hvert årlige lønnsoppgjør. Det skal reguleres opp i henhold til resultat, i form av den % lønnsvekst som samfunnet har fått. Begrunnelsen for en automatisk regulering, er at de som mottar stønader/trygder, skal få forutsigbarhet og sine rettigheter ivaretatt. Disse tjenestene skal ha integrerte løsninger uten vanntette skott.

INP vil gå inn for desentraliserte tjenester for å sikre at arbeidsplassene NAV selv skaper forblir i distriktene. Lokale variasjoner er ofte begrenset av sentrale behov for å gjøre tjenester like. Vi ønsker at det skal tas hensyn til lokale variasjoner. På denne måten mener vi i INP at NAV kan bli et statlig tjeneste organ med spesialisert rådgivning og lojal kunnskap om behov. Vi mener at det ikke fungerer godt nok at alt for mange skal kunne litt for lite om alt for mye. Spesialiserte tjenester vil ivareta brukernes rettigheter til gode tilrettelagte tjenester.