Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

Norge har et meget godt innarbeidet skolesystem med mye kompetanse.

INP ønsker å videreføre statens forpliktelse til å utdanne alle som ønsker det til og med videregående skole. Mange elever faller ut av den videregående skolen, og dette tenker vi i stor grad skyldes et urealistisk høyt nivå i deler av pensumet som matematikk, fysikk og naturvitenskapelige fag. Det må etableres yrkesfaglige linjer med økt fokus på selve linjefaget og mindre på de akademiske «kjekt å ha»-fagene.

INP ønsker å gjøre studiefinansieringen mer fordelaktig ved å øke stipendandelen for studenter som gjennomfører på normert tid. Private skoler skal ha mulighet til statlig tilskudd, under forutsetning av at norsk lov og den norske opplæringsplanen blir fulgt.

INP ønsker en kvalitetssikring av at lærebøker er oppdaterte og i samsvar med ny og nøytral kunnskap

INP sine mål for undervisning

Vi ønsker et tilpasset opplæringsløp for de som har behov for en utvidelse av dette. Det skal være mulig å fullføre fagopplæring uten å inneha dagens nivåkrav innen allmenne fag.

Barne- og ungdomsskoler skal ha et maks elevtall pr lærer.

Det skal tilrettelegges for at barn med spesielle behov for mer personlig oppfølging av lærer, skal kunne få det, dagens inkludering i klasserom medfører ofte redusert kvalitet på undervisningen til resterende elever.

Den individuelle opplæringen skal følge elevene opp gjennom skoletiden.