Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

INP ønsker en omfattende revisjon av Skatte- og avgiftspolitikken. Det er mange avgifter som er rene melkekuer for staten og oppfattes som urettferdig dobbeltbeskatning.

Inntektskatt fra arbeid skal være det primære bidraget til felleskapet, sammen med inntekt av kapitalinvesteringer.

Avgifter skal avspeile den reelle kostnaden de skal dekke. De som betaler alle slags avgifter i nesten alle sammenhenger, skal føle at dette er reelt og rettferdig. Avgifter på investeringer og utvikling av nye produkter bør revideres, slik at man kan motivere fremtidige investorer til å utvikle nye produkter og arbeidsplasser. Se også A5. Vi vil ha et strengt regelverk for at produktutvikling, produksjon og salg skal skje innen landets grenser for å oppnå disse insentivene.

Bedrifter som reduserer sine utbytter for å reinvestere sin fortjeneste i produkt utvikling skal belønnes med skatteletter.

Avgifter og inntekter i forbindelse med lisenser i form av petroleumsavgift og så videre skal vedlikeholdes, da disse bidragene utgjør brorparten av statens inntekter.

Toll og importavgifter benyttes for å verne norske produsenter. Ved å øke bevissthet rundt bruk av toll- og importavgifter i perioder hvor norske produkter er i høysesong, skal man kunne justere opp avgifter for tilsvarende produkter fra utlandet.

Bensinavgift, registreringsavgifter, dokumentavgifter er alle avgifter som blir benyttet som finansielle inntektskilder uten å harmonere med det reelle avgiftsgrunnlaget, men fungerer i praksis som en ekstra statlig inntektskilde, uten at det nødvendigvis redegjøres for hvor disse midlene kommer forbrukerne til gode.

Brønnøysundregisteret benytter seg av samme satser på alle sine avgifter, noe som er uheldig for etablering og drift av SMB, som blir pålagt samme avgifter som store konsern og bedrifter. Her ønsker INP en trappetrinnløsning som avgjør innslag på når satsene skal økes.

Dagens skattesystem slår dårlig ut for lavtlønnede og vi ønsker å heve taket for dem som er definert som «minstelønnsgrupper». Det bør innføres trappetrinnsystem som gir de med lavtlønnsyrker lavere beskatning med en fast skatt ved de forskjellige trinnene basert på bunnfradraget som er på «lavtlønnet nivå». Deretter en flat beskatning ut fra brutto lønn.
INP er opptatt av et mer sosialt og rettferdig skattesystem for de lavtlønnede.

Dagens merverdiavgift (MVA) på primærvarer er over tid oppjustert vel høyt etter vår mening. Dette medfører økt sosial ulikhet. INP ønsker en lavere MVA på primærvarer (mat, drivstoff, klær), og vi vil arbeide for å fjerne MVA på strøm og nettleie, men at man heller vurderer å hente dette inn på varer og tjenester som ikke går under denne kategorien. Vi vil ha en nettleieavgift som tilsvarer 2010 nivå.

INP ønsker differensiering av avgifter på primærbolig og sekunder/fritidsbolig.