Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A9 Transportindustrien – vei, sjø og bane

Den svært viktige transportindustrien og deres kunder har mange utfordringer ut fra landets topografi og varierende veistandarder.

INP vil arbeide for økt sikkerhet, konkurranseevne og verdiskapning innen dette feltet.
INP vil utrede og arbeide for at alle transportarbeidere som utfører sitt arbeid i Norge, skal ha samme lønns- og rammevilkår.

Ferger

INP anser fergeforbindelser som en del av det norske veinettet, og vil arbeide for å få dette inn under samferdselsbudsjettet på lik linje med vei og bane.

Vei 

INP ønsker at både norske og utenlandske aktører som transporterer eller driver befraktning på vårt veinett skal ha like vilkår. I den forbindelse bør man oppgradere kontrollen ved grensepassering ved å opprette terminaler med det formål å sikre like vilkår både med hensyn til avgifter og oppfyllelse av tekniske og lovmessige forhold under transporten. Det er viktig for bransjen at det finansieres for en 24/7 kontroll ved disse terminalene, slik at også den fysiske tilstanden på transportmiddelet er i henhold til regelverket. INP foreslår å innføre GPS basert teknologi for å kunne sikre at også ikke norskregistrerte transportører tilfredsstiller vilkårene som gjelder kjøre- og hviletid, bompasseringer og at opplyste destinasjoner overholdes. Dette kan gjøres med plomberte brikker som følger transporten i Norge. Det bør også stilles en tilfredsstillende økonomisk sikkerhet til dekning av påløpte veiavgifter, berging og andre forhold under oppholdet i Norge.

Sjø

INP ønsker at mer av containertransporten fra og til de sentrale lastehavner, inn og ut av storbyene og til de mange avsidesliggende industristedene, utføres med små lasteskip i den utstrekning dette lar seg gjøre.

Bane 

INP vil jobbe frem insentiver for å få en større del av godstransporten over på container/bulk med skip eller jernbane. Dette av hensyn til miljøet og sikkerheten på veiene. Dette må være formålstjenlig for næringene.