Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A8 Sjøfart og maritim næring

Norske sjøfolk har i generasjoner generert mye tilbake til samfunnet i form av kjøpekraft og bosetting. Sjøfolkene har tilført mye kompetanse til den maritime næringen på sjø og land samt til olje- og gassnæringen. Ved å fjerne norske sjøfolk til fordel for utenlandsk arbeidskraft fra lavkostland i norsk farvann og innen «deep-sea» segmentet tar vi vekk betydelige inntekter til kommunene samt skatteinntekter til staten.

INP ser med sterk bekymring på at dagens flaggstatregelverk medfører uheldige konsekvenser i forbindelse med ulykker og hendelser. Vi ønsker å jobbe for endring i dagens flaggstatregelverk, slik at Norske myndigheter skal være det organ som utfører granskning og kontroll ved hendelser.

INP ønsker å reversere de endringene som i den senere tid er gjennomført med Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), og videre utvikle Norsk ordinært skipsregister (NOR). Dette for å kunne ha forutsigbarhet for arbeidstakere som jobber innen norsk økonomisk sone. NOR registeret må tilpasses for internasjonal bruk. Ved å innføre AML og norske lønns- og tariffvilkår i norsk økonomisk sone, så vil man fremtvinge et registreringssystem og begrensinger for utenlandsk flaggete skip som opererer i vår sone. AML vil da bli det overordnede lovverket, og sammen med SSL og SAL være det lovverket som skal gjelde for skipsfarten. Disse skal fortsatt kunne ta kortere tidsbegrensede oppdrag men for lengre oppdrag forutsetter vi tilknytting av sjøfolk til norsk registrert D-nummer slik at kontrollorganer lettere skal kunne gjennomføre kontroll av lønns- og tariffvilkår.

INP mener at skal Norge kunne kalle seg en sjøfartsnasjon i fremtiden, så må norske sjøfolk kunne konkurrere likt på lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel innen norsk økonomisk sone. Derfor vil INP jobbe for norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel innen norsk økonomisk sone. Det samme skal gjelde for samtlige skip på oppdrag i lengre perioder for den norske stat og de selskapene staten har en eierandel direkte eller indirekte gjennom sitt eierskap.

Norske sjøfolk skal ha like god sikkerhet som andre yrkesgrupper på land. I den sammenheng ser vi behovet for å sette AML som en overordnet lovgivning for sjøfolk med en tilpassing av dagens sjømannslov. Denne går mer spesifikt inn på områder som er spesialfelt for sjøfartsrett.

INP vil videreføre nettolønnsordningen og tilføre økt kompensasjon for inntak av maritime lærlinger og kadetter, som et krav for tilknytting til nettolønnsordningen. Nettolønnsordningen er en støtteordning (subsidie) til norske rederier og sjøfolk hvor fartøyene registrert i Norsk ordinært skipsregister. INP vil følge de økonomiske konjunkturene i samfunnet og fjerne taket for offshore på lik linje med utenriks ferger, «deep-sea» segmentet og fraktefarten. Samtidig vil vi sette inn en minstetakst for å sikre en forutsigbar ordning både for arbeidstaker og arbeidsgiver.