Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A5 Små- og mellomstore bedrifter (SMB)

Små og mellomstore bedrifter (SMB) står for den viktigste delen av privat sektor i Norge. Disse står for rundt halvparten av den totale verdiskapningen. Per januar 2020 er det registrert 590.000 virksomheter i Norge. Små bedrifter med mindre en 20 ansatte utgjør 560.000 foretak. Privat sektor sysselsetter rundt 70%, ca. 1.8 mill. av arbeidsstyrken, og de aller fleste av disse er i SMB.

Gründere

INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private bedrifter og til det offentlige. Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. INP vil derfor jobbe for at Grundere skal få en «etableringspermisjon» fra NAV, med inntil 12 måneder. Beløpet reduseres tilsvarende ved uttak av lønn/utbytte eller ved andre utbetalinger fra det nyetablerte foretaket.

Byråkratiet kan oppleves som overveldende for mange nye bedrifter. At skjemaer er digitalisert, er ikke det samme som forenkling eller redusert byråkrati. INP vil jobbe for et mer overkommelig møte med det offentlige. INP ønsker å finne løsninger, forenklinger og gode rutiner i samarbeide med saksbehandlerne på en slik måte at intensjonen om å imøtekomme alle henvendelser på fremoverlent og best mulig måte ivaretas. Offentlige anbud er ofte for store og krevende til at små lokale bedrifter har mulighet til å nå opp. INP ønsker å finne løsninger der flere anbudskontrakter kan deles opp i mindre segmenter.

Det bør også vurderes en mulighet for å søke om garantier igjennom statlige midler for større prosjekter, slik at man kan motivere mellomstore bedrifter til utvikling. INP vil jobbe for mindre byråkrati og et forenklet skatte- og avgifts regime for å hjelpe denne utrolig viktige sektoren til videre vekst og verdiskapning.

INP ønsker å se på avskrivninger og bedriftskattelettelser for gründere, men også for etablerte småbedrifter i hele landet. Forskuddsbeskatning kan ofte oppleves som urettferdig og at regelverket generelt er komplisert. INP vil fjerne forskuddsskatten, da den virker direkte etableringsfiendtlig og oppfattes som urettferdig. Med dette vil en gjøre det enklere for små bedrifter å etablere seg.

Rapportering

Vi ønsker en mer aktiv bruk av ALTINN som rapporteringsplattform, noe som vil medføre reduserte kostnader for næringslivet. Vi ønsker å forenkle og modernisere regelverket og forbedre det digitale rapporteringssystemet.

Arbeidsgiveravgift

INP vil at det skal lønne seg å ansette og ønsker derfor null arbeidsgiveravgift de første 2 årene etter oppstart for små bedrifter med opptil 10 ansatte. For å unngå utnyttelse av ordningen, ved at for eksempel selskaper startes opp igjen etter en styrt konkurs/ avvikling etter de to første årene, ønsker INP en automatisk karanteneordning knyttet opp mot de som deltar i eierstrukturen av selskapet.

Moms/merverdiavgift(MVA)

INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase. Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene. Det bør også gis muligheter for landbruksnæringen og tilsvarende næringer som vil være tjent med å kunne trekke fra inngående mva på nødvendige anleggsmidler.

Revisorplikt

INP vil vurdere konsekvensene av å heve omsetningsgrensen for revisorplikten. Intensjonen er å redusere tidsbruk og kostnader for gründere. En slik endring vil bare videreføre dagens regelverk med en høyere grense.