Kategorier
<Alle emner
Skriv ut

A2 Fiskerinæringen, kvoter og konsesjoner

INP skal være partiet for kystbefolkningen og politisk ivareta deres interesser i ny og tradisjonell næring.

INP ønsker en satsing på den tradisjonelle kyst og hav-fiskebruks industrien.

Fiskeressursene er et felles eie, og er en viktig del av Norges naturressurser. INP mener at alle naturressurser i utgangspunktet skal være fellesskapets eie. Kvoter, fordeling av disse og konsesjoner og konsesjonstildelinger skal derfor styres og eies av fellesskapet.

Oppdrettsnæringen

INP ønsker en grundig utredning og endring av de gjeldende lover og regler i forbindelse med den årlige kvotemeldinga som norske fiskerier forholder seg til. INP ønsker at fremtidig oppdrettsnæring også skal kunne etableres på land. Alternativt skal sjøbasert oppdrett være utslippsfritt, noe som oppnås gjennom tilrettelegging for teknologisk utvikling, og samarbeide for å finne best mulige løsninger. Dette for å spare miljøet og hindre rømming av laks. Det er til alles interesse å ivareta villfiskbestanden intakt og fri for smittesykdommer.

 INP ser imidlertid at fordyrende løsninger kan medføre at næringen avvikles og flyttes til lavkostland, istedenfor å utvikles gjennom teknologiutvikling i Norge. Derfor ønsker vi med vår politikk en forsiktig tilnærming som ikke skader næringen, men stimulerer til at vi for fremtiden bevarer og utvikler foredlingen av fiskeriprodukter i Norge.

INP ønsker å se på konsesjonsordningen rundt oppdrett og hvordan denne kan bidra til utvikling i de kommunene de etableres. Fremtidige konsesjonstildelinger for oppdrett skal kun gis kommuner som ønsker dette og har arealer tilgjengelig. Kommunene skal eie konsesjonen og «leie» den ut til driftsselskaper der kommunen har mulighet til en minoritetsandel i selskapet. Slik kan kommunene som stiller arealer tilgjengelige innbringe sårt tiltrengte midler, mot en statlig fastsatt produksjonsavgift som vil gi forutsigbarhet for leietaker av konsesjonen.

INP går inn for en generell produksjonsavgift for oppdrettsnæringen basert på faktisk salg. Avgiften skal gå uavkortet til kommunene som har lagt forholdene til rette og stilt sine arealer til disposisjon.

Videreforedling

INP ønsker å stimulere til etablering av videreforedlingsanlegg i umiddelbar nærhet til fiskemottak, gjennom tilskuddsordninger til nyetablerere. I forbindelse med kvotetildeling og konsesjoner innen fiskeoppdrett og fiskeri skal man legge inn klausuler om levering til Norske mottak, for å kunne ha forutsigbarhet på råvaretilgang. Dette skal gjelde for alle som innehar kvoter og konsesjoner for drift i Norge.

Rekruttering

Vi ønsker å gjøre kvoteordningene slik at det skal bli enklere for nye og flere unge fiskere i kystfiskeflåten og havfiskeflåten å kunne etablere seg, uten å måtte kjøpe kvoter for en urimelig høy pris. INP ønsker å se på deler av kvoteordningene også innenfor oppdrettsnæringen som slår galt ut for nye som ønsker seg et levebrød som fisker eller oppdretter. Det skal jobbes for en makspris på kjøp av kvoter ift. størrelsen på kvoteuttaket. En statlig regulering av kvotefordeling skal videreføres og forbedres.

INP ønsker å se på deler av kvoteordningene også innenfor oppdrettsnæringen som slår galt ut for nye som ønsker seg et levebrød som fisker eller oppdretter. Det skal jobbes for en makspris på kjøp av kvoter ift. størrelsen på kvoteuttaket.