PRESSEMELDING 08.06.20

PRESSEMELDING 08.06.20

[html ]

PRESSEMELDING 08.06.20


Brønnene er uansett avsluttet og forlatt på norsk sokkel i påvente av å bli plugget på en skikkelig måte. Brønnene slik de står i dag utgjør en miljøtrussel som kan få store konsekvenser.

Industri- og næringspartiet (INP) ser på forslaget i Stortinget om utsatt skatt til olje- og gassnæringen som en uvilje fra Stortinget om å avhjelpe næringen i en krisepreget tid. INP frykter at så mange som 55.000 vil miste jobben i olje- og gassnæringen, inkludert ringvirkningene, neste halvår dersom ikke stortinget nå blir enige om tiltak som virker. INP foreslår derfor en storstilt «pluggedugnad» for å redde miljøet og titusenvis av arbeidsplasser.

Før helgen avsluttet stortingets finanskomite forhandlingene uten å finne en løsning for Olje- og gass næringen. Denne beslutningsvegringen og handlingslammelsen, vil få store konsekvenser for arbeidsplassene og ringvirkningene er enorme.

INP vil derfor fremme et forslag til løsning for næringen som følger:
Det finnes i dag ca. 3000 oljebrønner på havbunnen på norsk sokkel som venter på å bli plugget. Dette arbeidet er utsatt og nedprioritert fordi vi ikke har hatt riggkapasitet i markedet. Nå er situasjonen snudd på hodet. Det finnes rigger til en «lav» døgnrate og kapasitet i markedet til å påbegynne det oljesleskapen uansatt har forpliktet seg til å gjøre. Brønnene utgjør dessuten en miljøtrussel vi må ta på alvor. Det er kun snakk om tid før disse brønnene vil begynne å lekke hydrokarboner ut i havet og forurense enorme arealer dersom disse forlatte brønnene ikke blir plugget skikkelig.

INP regner med at det vil være arbeid til mange tusen oljearbeidere i mange år ved å legge forholdene til rette. Oljeselskapene kan i dag avskrive 78% av kostnadene, INP foreslår at oljeselskaper som ønsker å fremskynde plugging av egne brønner de har forlatt, får 100% avskrivning ved å legge frem en forpliktende plan og tidsestimat.
INP krever at oljeselskapene får tilbud om fullfinansiering av dette arbeidet så fort som mulig.
Vi må sikre arbeidsplasser og ikke minst miljøet. Dette vil da sørge for aktivisering og revitalisering i flere viktige industrier, samt sørge for at vi IKKE mister kompetanse hvis bransjene skal fortsette nedbemanning og legge fartøy og rigger i opplag.
Hvis staten går inn og aktiviserer 15 rigger til denne jobben, vil dette være det mest fornuftige nå, spesielt nå med lave rater for rigginnleie.
Men det haster, flere riggselskaper er i gang med nedbemanningsprosesser som vil få store konsekvenser også for de offentlige utgiftene. Ytterligere 20-30.000 arbeidsledige vil koste samfunnet.

Mvh
Owe Ingemann Waltherzøe
Partileder/ genralsekretær
Industri- og næringspartiet (INP)
owe@inpartiet.no
Tel. +47 95208027

[/html]

PRESSEMELDING 11.05.20

PRESSEMELDING 11.05.20

[container_effect ][html typography=»Text {line-height: 24px;font-size: 16px;}» tag_image_style=»imagestyles-19″]

PRESSEMELDING 11.05.20

6.mai 2020 registrerte Partiregisteret i Brønnøysund:
Industri- og næringspartiet med forkortelsen INP i sitt register over

nasjonale partier som har rett til å stille valglister i alle landets valgdistrikt ved kommende valg i 2021.


Det er samlet inn godt over 5.000 støtteerklæringer, slik loven krever.
INP har som mål å stille til valg i alle fylker/ valgdistrikt.
Nytt nasjonalt politisk parti nylig registrert i partiregisteret.
Industri- og næringspartiet (INP) er et politisk parti med mål om å bli et nytt føringsparti i det norske samfunnet.
INP vil sikre det norske arbeidsmarkedet og velferdsstat bedre enn i dag. Vi vil fokusere på å gjenreise tilliten til det norske næringslivet og utvikle distrikts-Norge.
Industri- og næringspartiet (INP) skal være garantisten for utvikling ikke avvikling, stabilitet og forutsigbarhet og jobbe for redusert byråkrati og mer demokrati.
Vi vil ta et oppgjør med de gamle trauste styringspartiene som har fått lov å regjere, gjerne på overtid.
INP samlet inn over fem tusen spesifikke skriftlige støtteerklæringer på kun 5 måneder, noe som viser et stort engasjement i distrikts Norge.
Norge trenger et sentrumsorientert moderat parti som vil prioritere Norge, det norske næringsliv og norske arbeidsplasser.

Organisasjonen INP.
Industri- og næringspartiet (INP) er et sentrumsorientert moderat parti med et bredde-politisk partiprogram for Norge.
Partileder og grunnlegger er Owe Ingemann Waltherzøe, offshorearbeider og nå konserntillitsvalgt for de ansatte i Equinor ASA. (Bilde)
Owe Ingemann Waltherzøe, (partileder) var aktiv ungdomspolitiker på 80 tallet og har en svært allsidig bakgrunn.
Det kan nevnes at han blant annet har bakgrunn som grûnder av fergeselskap på Sørlandet, drevet egen butikk og håndverksbedrift.
Owe har utallige verv som tillitsvalgt, hovedverneombud og fire år som organisasjonssekretær for SAFE.
Partiets nestledere er Bjarte Helland og andre nestleder er Hege Strandehaugen.
Industri- og næringspartiet (INP) ble stiftet i ærverdige industrihistoriske omgivelser på Vemork Industrimuseum på Rjukan 29.02.2020, og har fylkesledere i nesten samtlige fylker.

Videreforedling av Norges egne naturresurser vil være viktig for partiet.
Industri- og næringspartiet (INP) vil satse stort på kompetansepolitikk og omstilling.
INP vil fokusere på verdi-samfunnsplanlegging og møte næringslivet med riktig kompetanse for neste generasjon.
INP vil satse og investere i norsk arbeidskraft og kompetanse. Vi vil investere mer i mennesker, slik at flere kan ta del i de reelle behovene i arbeidslivet fremover.
Næringslivets gjentatte bønner til myndighetene om å opprette flere IT-studieplasser for å rekruttere til en yrkesgruppe som er ekstremt etterspurt i dagens arbeidsmarked, har så langt ikke ført til det krafttaket IT-bransjen har etterlyst. INP vil jobbe for å sikre dette krafttaket.
INP vil fokusere og tilrettelegge for rask omstilling slik at universitetene og høyskolene rigger seg om for å svare på det kompetansebehovet både folk og bedrifter har i Norge.
Mange av våre forslag vil fokusere på «omprioriteringer» for å sikre at Norge er et godt sted til å bedrive alle typer næringsliv i.
INP vil jobbe for å bevare og forbedre trepartsamarbeidet som vi mener er selve nøkkelen bak Norges suksess.
Det er viktig for INP og nordmenn at landet forblir et land der velferd, distriktspolitikk og utvikling står høyt i kurs.

INP ønsker utvikling, ikke avvikling av olje- og gassindustrien og den tradisjonelle industrien i Norge.
INP vil ta kampen for én mer balansert miljø og klimadebatt, som i dag er fraværende. Forvaret skal gjenreises etter flere tiår med en avviklingspolitikk vi vil ta et oppgjør med.
INP vil bygge Norge med norsk fornybar vannkraft.
Storstilt krafteksport vil gjøre Norge til en råvare-eksportør framfor til en fornybar industrinasjon.
INP vil sikre at norsk fornybar kraft kommer norske husstander og norsk industri til gode og vil prioriterer hjemmemarkedet før vi eksporterer til våre naboland.
INP sier derfor nei til blant andre NORTHConnect og ønsker ikke at Norge skal være en del av EUs energibyrå ACER.
Partiet vil jobbe mot vindkraftverk som vi mener er unødvendige for vårt kraftmarked ved siden av at etableringen i norsk natur er irreversible naturødeleggelser. Det er heller ikke naturlig å etablere vindkraftverk i havet eller langs Norges kyst med de begrensninger for vedlikehold og værutsatt. Vi mener vindkraftverk på havet vil måtte være avhengige av statlige overføringer og aldri bli lønnsomme uten subsidier. INP mener kraftprisen vil øke formidabelt med vindkraftverk og utenlandkabler som har som mål å innlemme oss i ett stort europeisk kraftmarked. Bare i kraftintensiv industri står 11.000 arbeidsplasser i fare.

INP ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
INP ønsker at Norge skal ha en god handelsavtale med Europa og andre land i hele verden, men vil arbeide for å ivareta selvråderetten over nasjonale naturressurser og selvbestemmelsesretten over eget lovverk.
INP er ikke for fullt medlemskap i EU, vil utfordre handlingsrommet i EØS avtalen og ha en gjennomgang av alle direktivene vi har tilsluttet oss siden Norge signerte avtalen for 30 år siden. For oss blir det viktig å ta tilbake selvråderetten over arbeidslivet, naturressurser og domsavsigelser.
INP mener det er på høy tid at et nytt dønn ærlig, seriøst og idealistisk politisk alternativ får ta plass i det norske politiske landskapet.
INP vil være over gjennomsnittet klare til å gå i kamp med avviklingspartiene som står for nedbygging av norges forsvarsevne, avvikling av olje og gassnæringen, eller har en politikk som fører til en utarming av distriktene.
INP vil møte folk der de er med fokus på forenkling og utvikling i distrikts-Norge.
INP vil jobbe for å reversere dreneringen av kunnskapsarbeidsplasser fra distriktene til store tungrodde byråkratiske organisasjoner i sentrale strøk.

Partiprogrammet legges ut i disse dager på partiets hjemmeside www.inpartiet.no
Detaljene i valgprogrammet vil komme nærmere valget.
FB gruppen til partiet teller 16.300 medlemmer.

Kontakt informasjon:
Partileder Owe Ingemann Waltherzøe tlf: 95208027
owe@inpartiet.no
INP nestleder Bjarte Helland
bjarte.helland@inpartiet.no
INP andre nestleder Hege Strandhagen
hege@inpartiet.no

[/html][/container_effect] [fluid][html tag_list_style=»bulletlist-3″]

[/html][/fluid]